Chủ nghĩa thiết yếu

Chủ nghĩa thiết yếu , trong bản thể học, quan điểm cho rằng một số tính chất của các đối tượng là thiết yếu đối với chúng. Bản chất của người Viking về một thứ được coi là tổng số các tính chất cần thiết của nó. Các lý thuyết của chủ nghĩa thiết yếu khác nhau đối với quan niệm của họ về ý nghĩa của việc nói rằng một tài sản là điều cần thiết cho một đối tượng. Khái niệm về một tài sản thiết yếu có liên quan chặt chẽ với khái niệm về sự cần thiết, vì một cách nói rằng một tài sản P là thiết yếu đối với một đối tượng O là nói rằng mệnh đề mà O O có P tựa là đúng. Một cách tổng quát nhưng không nhiều thông tin để mô tả các thuộc tính thiết yếu là nói rằng một thuộc tính là thiết yếu đối với một đối tượng nếu đối tượng không thể thiếu thuộc tính và vẫn là đối tượng mà nó là. Các thuộc tính của một đối tượng không thiết yếu theo nghĩa này được cho là tình cờ.

Bài viết này được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Brian Duignan, Biên tập viên cao cấp.

Bài ViếT Liên Quan